Warunki użytkowania stron internetowych ACN Europe

Niniejsze Warunki użytkowania stron internetowych ACN Europe (“Warunki użytkowania”) zostały stworzone przez i na potrzeby ACN Europe B.V. oraz jej europejskich oddziałów i spółek zależnych (zwanych razem “ACN”). Niniejsze Warunki użytkowania odnoszą się do tej strony internetowej oraz , oraz wszystkich stron internetowych pozostających własnością ACN lub stron, na których wykorzystywanie ACN posiada licencję („Strona internetowa”).

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z niniejszej Strony. Rozpoczęcie korzystania ze Strony internetowej oznacza akceptacje Warunków użytkowania, bez względu, czy dokonany został zakup usług ACN.

1. Wprowadzenie

Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie tylko wobec korzystania ze Strony internetowej. W przypadku zakupienia usług ACN zastosowanie mają inne Warunki. Polityka prywatności ACN ACN Europe Privacy Policy określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych przez ACN i stanowi część niniejszych Warunków. Dostęp do publicznych części niniejszej Strony internetowej nie wymaga podawania danych osobowych. Części niniejszej Strony chronione hasłem wymagają podania pewnych danych osobowych.

ACN zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym czasie. W celu posiadania aktualnych informacji należy od czasu do czasu sprawdzać bieżącą wersję Warunków użytkowania.

2. Licencje i warunki

ACN przyznaje Państwu ograniczoną, wolną od opłaty licencyjnej i niewyłączną licencję na dostęp i korzystanie ze Strony internetowej. Warunkiem otrzymania takiej licencji jest zaakceptowanie następujących warunków:

• Wszelkie znaki towarowe, logo firmy, materiały chronione prawami autorskimi oraz inne materiały będące własnością intelektualną („Własność intelektualna”) użyte na Stronie internetowej stanowią własność ACN, jej licencjodawców lub partnerów biznesowych. Ograniczona gwarancja przyznana na podstawie niniejszych Warunków użytkowania nie powoduje przeniesienia statusu własności ani praw do Własności intelektualnej;
• Nie wolno pobierać, reprodukować, zmieniać, kopiować ani odsprzedawać w celach komercyjnych lub niekomercyjnych (i) Własności intelektualnej; (ii) list i opisów usług lub ich cenników; (iii) żadnej innej zawartości Strony internetowej ACN; Niezależny Przedsiębiorca ACN mają ograniczone, niewyłączne prawo do korzystania z części Własności intelektualnej, zgodnie z warunkami Umowy z Niezależny Przedsiębiorcą.
• Nie można powielać lub umieszczać na innej stronie internetowej żadnej części składowej ani zawartości niniejszej Strony internetowej;
• Korzystanie ze Strony internetowej będzie odbywać się zgodnie z warunkami Umowy z Niezależny Przedsiębiorcą oraz Zasadami i Procedurami;
• Nie wolno dokonywać żadnych zmian w Stronie internetowej ACN i w jej zawartości;
• Wszelkie prawa, które nie zostały jednoznacznie przyznane w niniejszych Warunkach użytkowania są zastrzeżone dla ACN.

3. Reguły postępowania

Wszelkie informacje podawane przez Państwa na niniejszej Stronie internetowej, za wyjątkiem danych osobowych określonych w Polityce prywatności ACN Europe ACN Europe Privacy Policy, nie są uznawane za informacje poufne. ACN nie ma obowiązku ochrony takich informacji i może wykorzystać je do dowolnych celów.

Na Stronie internetowej nie wolno umieszczać materiałów:

• szkalujących lub obraźliwych, mających obelżywy lub obsceniczny charakter, materiałów o treściach pornograficznych, podżegających do nienawiści rasowej, dyskryminujących, bluźnierczych, łamiących zasady poufności i/lub prywatności, ani innych materiałów, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie.
• z których nie macie Państwo prawa korzystać;
• które mogą doprowadzać lub zachęcać do przestępstw cywilnych lub kryminalnych, a także prowadzić do zastosowania odpowiedzialności cywilnej lub karnej; oraz
• które mogą spowodować szkody na Stronach internetowych lub w systemach ACN (np. wirusy komputerowe, trojany, bomby logiczne, robaki komputerowe, błędne dane i inne złośliwe oprogramowania).

4. Linki

Niniejsza Strona internetowa zawiera linki do stron internetowych będących własnością osób trzecich. Linki te podane są jedynie jako ułatwienie dla Państwa. Korzystanie z takich linków spowoduje opuszczenie Strony internetowej. ACN nie sprawdza treści stron internetowych należących do osób trzecich i nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Polityka Prywatności ACN Europe ACN Europe Privacy Policy nie ma zastosowania wobec stron internetowych należących do osób trzecich. Korzystanie z takich stron odbywa się na Państwa własne ryzyko.

Link do niniejszej Strony internetowej można wykorzystać pod następującymi warunkami:

• żadna z części niniejszej Strony internetowej nie zostanie powielona;
• Własność intelektualna nie zostanie wykorzystana, zmodyfikowana ani usunięta;
• nie wolno oświadczać, ani sugerować, że ACN promuje jakiekolwiek inne usługi, niż swoje własne;
• Państwa relacja z ACN nie zostanie przedstawiona w niewłaściwy lub mylący sposób, a także nie zostaną przedstawione niewłaściwe lub nieprawidłowe informacje na temat ACN;
• link taki zostanie zamieszczony tylko na stronie, z której macie Państwo prawo korzystać;
• strona internetowa, na której zamieszczony zostanie link do Strony ACN nie zawiera treści obrażających, wzbudzających niechęć, kontrowersyjnych, naruszających prawa innych ludzi lub niezgodnych z obowiązującym prawem; oraz
• w przypadku, gdy jesteście Państwo Niezależny Przedsiębiorcą ACN konieczne jest spełnianie wymagań zawartych w Umowie z NP oraz w Zasadach i Procedurach ACN.

5. Naruszenie zasad

W przypadku naruszenia niniejszych Warunków użytkowania firma ACN może zawiesić lub odmówić Państwu dostępu do niniejszej Strony internetowej lub pojąć wobec Państwa inne działania dyscyplinarne. Zobowiązujecie się Państwo wynagrodzić ACN wszelkie straty i koszty poniesione przez firmę ACN lub jej licencjodawców i/lub partnerów biznesowych w związku z naruszeniem przez Państwa niniejszych Warunków użytkowania.

Firma ACN współpracuje z organami władzy państwowej, w związku z czym jest zobowiązana do wyjawienia tożsamości każdego, kto korzysta ze Strony internetowej niezgodnie z prawem.

6. Ograniczona odpowiedzialność

ACN podejmie wszelkie należyte kroki w celu zapewnienia działania Strony internetowej przez 24 godziny dziennie oraz w celu zapewnienia, iż zawartość Strony jest aktualna i prawidłowa, z zastrzeżeniem, że ACN nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani szkody spowodowane niepełnymi, nieprawidłowymi lub mylącymi informacjami zamieszczonymi na Stronie internetowej lub przerwą w jej dostarczaniu. Dostęp do Strony internetowej może zostać zawieszony. ACN zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Stronie internetowej. Zawartość strony może być nieaktualna a ACN nie jest zobowiązane do jej aktualizacji.

Materiał na tej Stronie internetowej dostarczany jest w stanie „takim, jakim jest”. ACN niniejszym wyklucza wszelkie oświadczenia, gwarancje, ZARÓWNO wyrażone WPROST jak i domniemane oraz warunki dotyczące niniejszej strony internetowej i korzystania z niej w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. ACN oraz członkowie firm należących do grupy ACN oraz ich dyrektorzy, managerowie, pracownicy, udziałowcy i agenci wykluczają odpowiedzialność za jakiekolwiek straty i szkody, poniesione pośrednio lub bezpośrednio przez Państwa lub osoby trzecie na skutek korzystania lub niemożności korzystania z tej Strony internetowej lub jej zawartości, ani innych stron internetowych powiązanych z tą Stroną.

7. Wybór prawa

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają oraz są interpretowane zgodnie z prawem holenderskim. Kwestie sporne wynikające lub dotyczące niniejszych Warunków użytkowania i podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Amsterdamie, w Holandii.

Wersja 4.0

Data: 3 października 2020

ACN Europe Website Terms of Use

These ACN Europe Website Terms of Use (“Terms of Use”) are issued by ACN Europe B.V. for itself and its European subsidiaries and affiliates (collectively “ACN”). These Terms of Use apply to this site and all websites that ACN owns or is licensed to use (each a “Website”).

Please read these Terms of Use before using this Website. By using the Website, you accept these Terms of Use, regardless of whether you purchase any service from ACN.

1. Introduction

These Terms of Use apply only to your use of this Website. If you purchase products or services from ACN, additional terms and conditions apply. The ACN Europe Privacy Policy describes how ACN collects and processes personal and non-personal information when you use this Website and should be read together with these Terms of Use. You can access the public areas of this Website without providing personal information. Password-protected areas of this Website require you to provide certain personal information to ACN.

ACN may revise these Terms of Use at any time. You should check these Terms of Use regularly to review the current version.

2. License and Conditions

ACN grants you a limited, royalty-free, non-exclusive license to access and make use of the Website. As a condition of such license, you acknowledge and agree that:

• all logos, trademarks, copyrighted material, and other intellectual property (“Intellectual Property”) on the Website are owned by ACN or its licensors or by ACN business partners. The limited license granted by these Terms of Use does not convey ownership or other rights in the Intellectual Property;
• you will not download, reproduce, modify, copy, resell, or use for any commercial or non-commercial purpose any (i) Intellectual Property; (ii) product listings, descriptions, or price lists; or (iii) any other content on the Website; provided that ACN Independent Business Owners have a limited non-exclusive right to use certain Intellectual Property as set forth in their Independent Business Owners Agreements;
• you will not reproduce or store any part of this Website or its content in another website;
• you will use this Website in compliance with your Independent Business Owners Agreement and ACN’s Policies and Procedures for Independent Business Owners;
• you will not alter this Website or any of its content.
• Any rights not expressly granted in these Terms of Use are reserved to ACN.

3. Visitor Material and Conduct

Other than personal data covered by the ACN Europe Privacy Policy, any information that you transmit or post to this Website is considered non-confidential. ACN shall have no obligations with respect to such information and is free to use it for any purpose.

You may not post on or transmit to or from this Website any material:

• that is threatening or abusive, defamatory or scandalous, obscene or pornographic, seditious, liable to incite hatred, discriminatory, blasphemous, in breach of confidence or privacy, or otherwise inappropriate;
• that you do not have the legal right to use;
• that constitutes or encourages conduct that would constitute a criminal or civil offense or give rise to criminal or civil liability; or
• that could harm the Website or ACN’s systems (such as computer viruses, logic bombs, Trojan horses, worms, harmful components, corrupted data, or other malicious software or harmful data).

4. Links to and From Other Websites

This Website contains links to websites operated by third parties. The links are provided for convenience only. If you use the links, you will leave this Website. ACN does not review third-party websites and is not responsible for them. Third party websites are not covered by these Terms of Use or the ACN Europe Privacy Policy. If you access such third-party websites, you do so at your own risk.

You may link to this Website subject to the following conditions:

• you do not replicate any page of this Website; • you do not use, alter, or remove any Intellectual Property;
• you do not state or imply that ACN endorses any products or services other than its own;
• you do not misrepresent your relationship with ACN or present incorrect information about ACN;
• you link only from websites that you are authorised to use;
• your website does not contain content that is distasteful, offensive, or controversial, infringes the rights of any person, or fails to comply with applicable law; and
• if you are an ACN Business Owner, you adhere to the requirements of your Independent Business Owner's Agreement and the ACN Policies and Procedures.

5. Breach

ACN may suspend or terminate your access to this Website and to take other action against you if you breach these Terms of Use. You agree to indemnify ACN for any loss or damage suffered by ACN or its licensors or ACN business partners as a result of your breach of these Terms of Use.

ACN cooperates with governmental authorities that direct or request ACN to disclose the identity of anyone who uses the Website in a manner that violates the law.

6. Disclaimer of Warranties and Limitation of Liability

ACN seeks to make this Website available 24 hours a day and to ensure that the information on the website is accurate and updated; however, ACN has no liability if this Website is unavailable at any time or if the information on this Website is incorrect, incomplete, or outdated. Access to this Website may be suspended without notice. ACN may make changes to the content of this Website at any time. The content of this Website may be out of date and ACN makes no commitment to update it.

The material on this Website is provided “as is”. ACN EXCLUDES ALL REPRESENTATIONS, WARRANTIES, CONDITIONS AND OTHER TERMS, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED. ACN and the members of the ACN group of companies, and their respective officers, directors, employees, shareholders, and agents, exclude all liability for any direct or indirect loss or damage that may result to you or a third party from your use of or inability to use this Website or its content and any websites linked to this Website.

7. Applicable Law

This notice shall be governed by and construed in accordance with the laws of The Netherlands. Any dispute arising out of or connected with this notice is subject to the exclusive jurisdiction of the courts of Amsterdam, The Netherlands.

Version 4.0

Issue Date: 03 October 2020