Gebruiksvoorwaarden van ACN Europe

Deze Gebruiksvoorwaarden van ACN Europe (“Gebruiksvoorwaarden”) worden uitgegeven door ACN Europe B.V. voor zichzelf en haar Europese dochterondernemingen en gelieerde maatschappijen (gezamenlijk “ACN”). Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze site en alle websites die ACN beheert of gerechtigd is te gebruiken (telkens een “website”).

Lees deze Gebruiksvoorwaarden voordat u deze website gebruikt. Door de website te gebruiken accepteert u deze Gebruiksvoorwaarden, ongeacht of u al dan niet een dienst van ACN aanschaft.

1. Introductie

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op uw gebruik van deze website. Indien u diensten van ACN aanschaft, zijn er aanvullende voorwaarden van toepassing. Het Privacybeleid van ACN Europe beschrijft hoe ACN persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt wanneer u deze website gebruikt, en dient in combinatie met deze Gebruiksvoorwaarden gelezen te worden. U heeft toegang tot de openbare delen van deze website zonder persoonlijke gegevens te verschaffen. Voor die delen van deze website die van een wachtwoord zijn voorzien, dient u bepaalde persoonsgegevens te verschaffen aan ACN.

ACN kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien. U dient deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren om de huidige versie opnieuw te bekijken.

2. Recht en voorwaarden

ACN geeft u een beperkt, royalty-vrij en niet-exclusief recht om toegang te hebben en gebruik te maken van de website. Als voorwaarde van een dergelijk recht, erkent u en gaat u ermee akkoord dat:


• alle logo's, handelsmerken, auteursrechtelijk beschermde materialen en overige intellectuele eigendommen ("intellectuele eigendommen") op de website worden beheerd door ACN of haar licentiehouders of door zakelijke partners van ACN. Het beperkte recht dat door deze Gebruiksvoorwaarden wordt verleend, drukt geen eigendom of ander rechten uit in de intellectuele eigendommen;
• u mag geen (i) intellectuele eigendommen; (ii) dienstoverzichten, beschrijvingen, of prijslijsten; of (iii) enig ander content op de website downloaden, herproduceren, wijzigen, kopiëren, doorverkopen of gebruiken voor welk commercieel of niet-commercieel doel dan ook; op voorwaarde dat Independent Business Owners van ACN een onbeperkt, niet-exclusief recht hebben om bepaalde intellectuele eigendommen te gebruiken, zoals uiteengezet in hun Overeenkomst Independent Business Owner.
• u mag geen enkel deel van deze website of de inhoud ervan op een andere website herproduceren of plaatsen;
• u dient deze website te gebruiken in overeenstemming met uw Overeenkomst Independent Business Owner en het document Beleid en Procedures van ACN voor Independent Business Owners;
• u mag deze website of enig deel van de inhoud ervan niet wijzigen;
• alle rechten die niet exclusief in deze Gebruiksvoorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden aan ACN.

3. Bezoekersmateriaal en gedrag

Afgezien van persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in het Privacybeleid van ACN Europe, wordt iedere informatie die u verstuurt of plaatst op deze website beschouwd als niet-vertrouwelijk. ACN heeft geen verplichtingen met betrekking tot dergelijke informatie en is vrij om het te gebruiken voor welk doeleind dan ook.

U mag geen materiaal plaatsen op of versturen naar of van deze website:

• dat bedreigend of beledigend is, lasterlijk of aanstootgevend is, obsceen of pornografisch is, opruiend of discriminerend is, oproept tot haat, inbreuk pleegt op het vertrouwen of de privacy, of anderszins ongepast is;
• waarvan u juridisch niet het recht heeft om het te gebruiken;
• dat gedrag constitueert of aanmoedigt waarbij een strafbaar feit kan worden gepleegd of reden wordt gegeven tot strafrechtelijke of civiele aansprakelijkheid; of
• dat schade kan toebrengen aan de website of de systemen van ACN (zoals computervirussen, logic bombs, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke componenten, corrupte data, of andere kwaadaardige software of schadelijke data).

4. Links naar en van andere websites

Deze website bevat links naar websites die worden beheerd door derden. De links worden slechts aangeboden voor uw gemak. Indien u deze links gebruikt, verlaat u deze website. ACN beoordeelt geen websites van derden en is er niet verantwoordelijk voor. Websites van derden worden niet gedekt door deze Gebruiksvoorwaarden of het Privacybeleid van ACN Europe. Indien u dergelijke externe websites benadert, doet u dit op eigen risico.

U kunt een link naar deze website plaatsen, afhankelijk van de volgende voorwaarden:

• u repliceert geen enkele pagina van deze website;
• u gebruikt, wijzigt of verwijdert geen enkele intellectuele eigendommen;
• u noemt of impliceert niet dat ACN andere diensten aanbiedt dan die van zichzelf;
• u stelt uw relatie met ACN niet verkeerd voor en u biedt geen onjuiste informatie over ACN aan;
• u plaatst alleen links van websites waarvan u het recht heeft om deze te gebruiken;
• uw website bevat geen content dat onsmakelijk is, beledigend is, controversieel is, de rechten van personen schendt, of niet voldoet aan van toepassing zijnde wetten; en
• indien u een Independent Business Owner bent, houdt u zich aan vereisten genoemd in uw Overeenkomst Independent Business Owner en het document Beleid en Procedures van ACN.

5. Schending

ACN kan uw toegang tot deze website tijdelijk deactiveren of beëindigen en andere maatregelen nemen indien u deze Gebruiksvoorwaarden schendt. U stemt ermee in ACN te vrijwaren van alle verliezen of schade die door ACN of haar licentiehouders of zakelijke partners van ACN worden geleden als gevolg van schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden.

ACN werkt samen met overheidsinstanties die ACN opdracht geven of verzoeken de identiteit openbaar te maken van personen die de website zodanig gebruiken dat de wet wordt geschonden.

6. Opgave van garantie en aansprakelijkheidsbeperking

ACN tracht deze website 24 uur per dag beschikbaar te maken en te verzekeren dat de informatie op de website nauwkeurig en up-to-date is. Echter, ACN is niet aansprakelijk indien deze website op enig moment niet beschikbaar is of indien de informatie op deze website onjuist, onvolledig of verouderd is. Toegang tot deze website kan zonder kennisgeving worden geblokkeerd. ACN kan op ieder moment wijzigingen aanbrengen in de inhoud van deze website. De inhoud van deze website kan verouderd zijn en ACN doet geen toezeggingen om deze te up-to-date te houden.

Het materiaal op deze website wordt aangeboden zoals deze aanwezig is. ACN VERWERPT ALLE VERWACHTINGEN, GARANTIES, CONDITIES EN ANDERE VOORWAARDEN, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET. ACN en de leden van de ACN-groep van ondernemingen, en hun respectieve medewerkers, directeurs, aandeelhouders en agenten, zijn uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor directe of indirecte verliezen of schade die u of een derde mogelijk lijdt als gevolg van uw gebruik van deze website of de inhoud ervan en alle websites die ernaar gelinkt zijn, of uw onvermogen deze te gebruiken.

7. Van toepassing zijnde wetgeving

Deze kennisgeving valt onder de Nederlandse wetgeving en moet dus ook als dusdanig worden geïnterpreteerd. Geschillen voortvloeiende uit of met betrekking tot deze kennisgeving zijn onderhevig aan de exclusieve jurisdictie van de rechtscolleges in Amsterdam, Nederland.

Versie 4.0

Datum afgifte: 3 oktober 2020

Conditions d’utilisation du site Web d’ACN Europe

Les présentes Conditions d'utilisation du site Web d'ACN Europe (« Conditions d'utilisation ») ont été établies par ACN Europe B.V. pour elle-même et pour ses filiales et sociétés affiliées européennes (répondant au nom collectif de « ACN »). Ces Conditions d’utilisation s’appliquent à ce site et à tous les sites Web dont ACN est propriétaire ou possède une licence d’utilisation (chacun répondant au nom de « site Web »).

Veuillez prendre connaissance de ces Conditions d’utilisation avant d'utiliser ce site Web. En utilisant ce site Web, vous acceptez les présentes Conditions d'utilisation, que vous achetiez ou non des services d'ACN.

1. Introduction

Les présentes Conditions d’utilisation s’appliquent uniquement à l’utilisation de ce site Web. L’achat de produits ou services d’ACN est soumis à des Conditions générales supplémentaires. La Charte de protection des données à caractère personnel d’ACN Europe décrit la façon dont ACN collecte et traite les données personnelles et non-personnelles lors de l'utilisation de ce site Web et devrait être lue conjointement aux présentes Conditions d’utilisation. Vous pouvez accéder à l'espace publique de ce site Web sans avoir à fournir de données personnelles. Les espaces de ce site Web protégés par un mot de passe nécessitent la fourniture à ACN de certaines données à caractère personnel.

ACN se réserve le droit de modifier les présentes Conditions d'utilisation à tout moment. Nous vous conseillons de consulter régulièrement ces Conditions d’utilisation afin de prendre connaissance de la version la plus récente.

2. Autorisation et Conditions générales

ACN vous accorde l’autorisation limitée, libre de toutes redevances et non-exclusive d’accéder et d’utiliser ce site Web. Cette autorisation est soumise à la reconnaissance et l’acceptation des conditions suivantes:

• tous logos, marques déposées, matériel protégé par un droit d’auteur et toute autre propriété intellectuelle (« Propriété intellectuelle ») présents sur le site Web sont la propriété d’ACN ou de ses concédants de licence ou des partenaires commerciaux d’ACN. L’autorisation limitée accordée aux termes de ces Conditions d’utilisation ne transmet pas la propriété ou tout autre droit relatif à la Propriété intellectuelle;
• vous n’êtes pas autorisé à télécharger, reproduire, modifier, copier, revendre ou utiliser à des fins commerciales ou non-commerciales toute (i) Propriété intellectuelle ; (ii) listes, descriptions ou prix de produits ; ou (iii) tout autre contenu présent sur le site Web ; à condition que les Entrepreneurs Indépendants ACN n’aient un droit non-exclusif limité d’utiliser certaines Propriétés intellectuelles, tel qu’il est énoncé dans leur contrat d’entrepreneurs indépendant;
• vous n’êtes pas autorisé à reproduire ou stocker toute partie de ce site Web ou de son contenu sur un autre site Web;
• vous devez utiliser le présent site Web conformément à votre contrat d’entrepreneur indépendant et aux Règles et procédures d’ACN pour les Entrepreneurs Indépendants;
• vous ne devez pas modifier ce site Web ou toute partie de celui-ci;
• tous droits non expressément accordés dans les présentes Conditions d’utilisation sont réservés à ACN.

3. Matériel visiteur et comportement

Toute information que vous transmettez ou postez sur ce site Web autre que les données personnelles faisant l'objet de la Charte de protection des données à caractère personnel d'ACN Europe, sont considérées comme non-confidentielles. ACN se décharge de toute obligation quant à de telles informations et est libre de les utiliser à toute fin.

Vous n’êtes pas autorisé à poster ou diffuser tout matériel sur ou depuis ce site Web:

• à caractère menaçant ou abusif, diffamatoire ou scandaleux, obscène ou pornographique, subversif, incitant à la haine, discriminatoire, blasphématoire, en violation de la confidentialité ou de la vie privée, ou autrement inapproprié;
• que vous n’êtes pas autorisé à utiliser;
• qui montre ou encourage un comportement qui constituerait un délit pénal ou civil ou qui engage la responsabilité pénale ou civile ; ou
• qui pourrait nuire au site Web ou aux systèmes d’ACN (tels que des virus informatiques, des bombes logiques, des chevaux de Troie, des vers informatiques, des composants nuisibles, des données corrompues ou tout autre logiciel malveillant ou données nuisibles).

4. Liens vers et depuis d’autres sites Web

Ce site Web comprend des liens vers des sites Web gérés par des tiers. Les liens ne sont fournis qu'à des fins de commodité. Si vous utilisez ces liens, vous quitterez le présent site Web. ACN n’examine pas les sites Web tiers et n’est pas responsable de leur contenu. Les sites Web tiers ne font pas l’objet de ces Conditions d’utilisation ou de la Charte de protection des données à caractère personnel d’ACN Europe. La consultation de sites Web tiers est à votre propre risque.

Vous pouvez créer un lien vers ce site Web dans les conditions suivantes:

• ne reproduire aucune page de ce site Web; • n’utiliser, ne modifier ou ne supprimer aucune Propriété intellectuelle;
• ne pas affirmer ou suggérer qu’ACN cautionne tout produit ou service autre que les siens;
• ne pas présenter de manière inexacte votre relation à ACN ou ne pas présenter des informations incorrectes sur ACN;
• ne créer de lien qu'à partir de sites Web que vous êtes autorisés à utiliser;
• votre site Web ne contient pas de contenu de mauvais goût, offensif ou controversé, ne viole pas les droits de toute personne et respecte la législation applicable ; et
• si vous êtes Entrepreneur Indépendant ACN, vous vous conformez aux exigences de votre Contrat d’entrepreneurs indépendant et des Règles et procédures d’ACN.

5. Violation

ACN se réserve le droit de suspendre ou d’interdire l’accès à ce site Web et de prendre des mesures contre vous en cas de violation des présentes Conditions d’utilisation. Vous acceptez d’indemniser ACN pour toute perte ou dommage rencontré par ACN ou ses concédants ou les partenaires commerciaux d’ACN résultant de votre violation de ces Conditions d’utilisation.

ACN coopère avec les autorités gouvernementales qui exigent ou demandent à ACN de divulguer l’identité de tout utilisateur de ce site Web ayant enfreint la loi.

6. Exclusion de garanties et limitation de responsabilité

ACN vise à rendre ce site Web disponible 24 heures sur 24 et à s’assurer que les informations qu’il contient sont correctes et à jour. Cependant, ACN ne peut pas être tenue responsable si le site Web n’est pas disponible à tout moment ou si les informations qu'il contient sont incorrectes, incomplètes ou obsolètes. L’accès à ce site Web peut être suspendu sans avis préalable. ACN se réserve le droit de modifier le contenu de ce site Web à tout moment. Le contenu de ce site Web peut être obsolète et ACN ne s’engage pas à le mettre à jour.

Le matériel de ce site Web est fourni « tel quel ». ACN EXCLUT TOUTES LES DECLARATIONS, GARANTIES, CONDITIONS ET AUTRES TERMES, QU’ILS SOIENT EXPRESSES OU TACITES. ACN et les membres du groupe d’entreprises ACN, ainsi que leurs responsables, directeurs, employés, actionnaires et agents, déclinent toute responsabilité pour toute perte ou tout dommage directe ou indirecte que vous ou un tiers pourriez subir suite à votre utilisation ou votre incapacité à utiliser ce site Web ou son contenu et tout autre site ayant un lien vers ce site Web.

7. Législation en vigueur

Le présent document est régi par, et sera interprété selon, le droit néerlandais. Tout litige consécutif ou lié au présent document sera soumis à la juridiction exclusive du Tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas.

Version 4.0

Date de publication : 3 octobre 2020

ACN Europe Website Terms of Use

These ACN Europe Website Terms of Use (“Terms of Use”) are issued by ACN Europe B.V. for itself and its European subsidiaries and affiliates (collectively “ACN”). These Terms of Use apply to this site and all websites that ACN owns or is licensed to use (each a “Website”).

Please read these Terms of Use before using this Website. By using the Website, you accept these Terms of Use, regardless of whether you purchase any service from ACN.

1. Introduction

These Terms of Use apply only to your use of this Website. If you purchase products or services from ACN, additional terms and conditions apply. The ACN Europe Privacy Policy describes how ACN collects and processes personal and non-personal information when you use this Website and should be read together with these Terms of Use. You can access the public areas of this Website without providing personal information. Password-protected areas of this Website require you to provide certain personal information to ACN.

ACN may revise these Terms of Use at any time. You should check these Terms of Use regularly to review the current version.

2. License and Conditions

ACN grants you a limited, royalty-free, non-exclusive license to access and make use of the Website. As a condition of such license, you acknowledge and agree that:

• all logos, trademarks, copyrighted material, and other intellectual property (“Intellectual Property”) on the Website are owned by ACN or its licensors or by ACN business partners. The limited license granted by these Terms of Use does not convey ownership or other rights in the Intellectual Property;
• you will not download, reproduce, modify, copy, resell, or use for any commercial or non-commercial purpose any (i) Intellectual Property; (ii) product listings, descriptions, or price lists; or (iii) any other content on the Website; provided that ACN Independent Business Owners have a limited non-exclusive right to use certain Intellectual Property as set forth in their Independent Business Owners Agreements;
• you will not reproduce or store any part of this Website or its content in another website;
• you will use this Website in compliance with your Independent Business Owners Agreement and ACN’s Policies and Procedures for Independent Business Owners;
• you will not alter this Website or any of its content.
• Any rights not expressly granted in these Terms of Use are reserved to ACN.

3. Visitor Material and Conduct

Other than personal data covered by the ACN Europe Privacy Policy, any information that you transmit or post to this Website is considered non-confidential. ACN shall have no obligations with respect to such information and is free to use it for any purpose.

You may not post on or transmit to or from this Website any material:

• that is threatening or abusive, defamatory or scandalous, obscene or pornographic, seditious, liable to incite hatred, discriminatory, blasphemous, in breach of confidence or privacy, or otherwise inappropriate;
• that you do not have the legal right to use;
• that constitutes or encourages conduct that would constitute a criminal or civil offense or give rise to criminal or civil liability; or
• that could harm the Website or ACN’s systems (such as computer viruses, logic bombs, Trojan horses, worms, harmful components, corrupted data, or other malicious software or harmful data).

4. Links to and From Other Websites

This Website contains links to websites operated by third parties. The links are provided for convenience only. If you use the links, you will leave this Website. ACN does not review third-party websites and is not responsible for them. Third party websites are not covered by these Terms of Use or the ACN Europe Privacy Policy. If you access such third-party websites, you do so at your own risk.

You may link to this Website subject to the following conditions:

• you do not replicate any page of this Website; • you do not use, alter, or remove any Intellectual Property;
• you do not state or imply that ACN endorses any products or services other than its own;
• you do not misrepresent your relationship with ACN or present incorrect information about ACN;
• you link only from websites that you are authorised to use;
• your website does not contain content that is distasteful, offensive, or controversial, infringes the rights of any person, or fails to comply with applicable law; and
• if you are an ACN Business Owner, you adhere to the requirements of your Independent Business Owner's Agreement and the ACN Policies and Procedures.

5. Breach

ACN may suspend or terminate your access to this Website and to take other action against you if you breach these Terms of Use. You agree to indemnify ACN for any loss or damage suffered by ACN or its licensors or ACN business partners as a result of your breach of these Terms of Use.

ACN cooperates with governmental authorities that direct or request ACN to disclose the identity of anyone who uses the Website in a manner that violates the law.

6. Disclaimer of Warranties and Limitation of Liability

ACN seeks to make this Website available 24 hours a day and to ensure that the information on the website is accurate and updated; however, ACN has no liability if this Website is unavailable at any time or if the information on this Website is incorrect, incomplete, or outdated. Access to this Website may be suspended without notice. ACN may make changes to the content of this Website at any time. The content of this Website may be out of date and ACN makes no commitment to update it.

The material on this Website is provided “as is”. ACN EXCLUDES ALL REPRESENTATIONS, WARRANTIES, CONDITIONS AND OTHER TERMS, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED. ACN and the members of the ACN group of companies, and their respective officers, directors, employees, shareholders, and agents, exclude all liability for any direct or indirect loss or damage that may result to you or a third party from your use of or inability to use this Website or its content and any websites linked to this Website.

7. Applicable Law

This notice shall be governed by and construed in accordance with the laws of The Netherlands. Any dispute arising out of or connected with this notice is subject to the exclusive jurisdiction of the courts of Amsterdam, The Netherlands.

Version 4.0

Issue Date: 03 October 2020