Podmínky použití internetových stránek ACN Europe

Tyto Podmínky použití internetových stránek ACN Europe („Podmínky použití“) vydává ACN Europe B.V. pro vlastní účely a pro účely svých přidružených společností v Evropě (souhrnně „ACN“). Tyto Podmínky použití se vztahují na tyto internetové stránky a všechny internetové stránky, které ACN vlastní nebo je majitelem licence k jejich užívání (všechny „Internetové stránky“).

Přečtěte si prosím tyto Podmínky použití, předtím než začnete užívat tyto Internetové stránky. Používáním Internetových stránek vyslovujete souhlas s těmito Podmínkami použití bez ohledu na to, zda si od ACN kupujete službu.

1. Úvod

Tyto Podmínky použití se vztahují pouze na vaše užívání těchto Internetových stránek. Pokud si od ACN nakoupíte služby, pak mohou platit dodatečné podmínky a ujednání.  Zásady ochrany osobních údajů ACN Europe popisují, jak ACN shromažďuje a zpracovává osobní a jiné než osobní informace, když tyto Internetové stránky používáte. Tento dokument byste si měli přečíst spolu s Podmínkami použití. K veřejně dostupným částem těchto Internetových stránek máte přístup, aniž byste museli zadávat osobní informace. V částech Internetových stránek chráněných heslem je třeba, abyste ACN poskytli některé osobní informace.

ACN může Podmínky použití kdykoli zrevidovat. Podmínky použití byste měli pravidelně kontrolovat, abyste byli obeznámeni s aktuální verzí.

2. Licence a podmínky

ACN vám poskytuje omezenou, bezplatnou, nevýhradní licenci pro přístup k Internetovým stránkám a k jejich užívání. Pro udělení licence je nezbytné, abyste vzali na vědomí následující podmínky a souhlasili s nimi:

• veškerá loga, obchodní značky, materiály chráněné autorským právem a další duševní vlastnictví („Duševní vlastnictví“) na Internetových stránkách je vlastnictvím ACN nebo jejích poskytovatelů licencí nebo obchodních partnerů. Omezená licence udělená těmito Podmínkami použití nepřevádí vlastnická ani jiná práva Duševního vlastnictví;
• nebudete stahovat, reprodukovat, upravovat, kopírovat, prodávat nebo používat pro komerční nebo nekomerční účely žádné (i) duševní vlastnictví; ii) seznamy produktů, popisy nebo ceníky; nebo (iii) jakýkoli jiný obsah na webových stránkách; za předpokladu, že IBO ACN mají omezené nevýhradní právo používat určité duševní vlastnictví, jak je stanoveno v jejich dohodách o nezávislých majitelích podniků;
• nebudete reprodukovat ani ukládat žádnou část této webové stránky nebo její obsah na jiné webové stránce;
• budete tento web používat v souladu s vaší dohodou o nezávislých majitelích podniků a zásadami a postupy ACN pro IBO;
• nebudete měnit tento web ani žádný jeho obsah
Veškerá práva, která nejsou uvedena v těchto Podmínkách použití, jsou vyhrazena ACN.

3. Materiály uživatelů a kodex chování

S výjimkou osobních údajů, na které se vztahují Zásady ochrany osobních údajů ACN Europe, jsou veškeré informace, které převedete nebo zašlete na tyto Internetové stránky, považovány za informace, které nemají důvěrnou povahu. ACN nemá v souvislosti s takovýmito údaji žádné povinnosti a může je používat k jakýmkoli účelům.

Na tyto Internetové stránky, nebo z nich nesmí být ukládán, ani přenášen žádný materiál:

• který je výhružný nebo urážlivý, pomlouvačný nebo skandální, obscénní nebo pornografický, podněcující rozvratnou činnost nebo nenávist, diskriminační, rouhačský, porušující důvěrnost údajů nebo jinak nevhodný; 
• který nejste oprávněni používat;
• který je projevem nebo podněcuje chování, které je považováno za trestný čin nebo přestupek a má za následek trestní nebo občanskoprávní odpovědnost; nebo
• který by mohl poškodit Internetové stránky nebo systémy ACN (např. počítačové viry, logické bomby, trojští koně, červi, škodlivé komponenty, poškozená data nebo jiný rizikový software nebo data).

4. Odkazy na jiné internetové stránky nebo z jiných internetových stránek

Tyto Internetové stránky obsahují odkazy na internetové stránky provozované třetími stranami. Odkazy jsou poskytovány pouze pro větší přehlednost. Pokud odkazy použijete, opustíte tyto Internetové stránky. ACN nekontroluje internetové stránky třetích stran a nenese za ně odpovědnost. Internetové stránky třetích stran nepodléhají těmto Podmínkám použití ani Zásadám ochrany osobních údajů ACN Europe. Pokud vstupujete na internetové stránky třetích stran, činíte tak na vlastní riziko.

Odkaz na tyto Internetové stránky můžete vytvořit za následujících podmínek:

• nebudete šířit jakékoli části těchto Internetových stránek;
• nebudete používat, měnit nebo odstraňovat jakékoli Duševní vlastnictví;
• nebudete prohlašovat nebo naznačovat, že ACN propaguje jiné služby než své vlastní;
• nebudete zkreslovat svůj vztah k ACN ani podávat nepřesné informace o ACN;
• budete vytvářet odkazy pouze na internetových stránkách, k jejichž užívání jste oprávněni;
• vaše internetové stránky nezveřejňují obsah, který je nevkusný, urážlivý nebo kontroverzní, porušuje práva kterékoli osoby nebo nesplňuje příslušné právní předpisy; a
• pokud jste IBO ACN, musíte dodržovat požadavky smlouvy IBO a zásady a postupy ACN.

5. Porušení Podmínek použití

V případě porušení Podmínek použití vám ACN může pozastavit nebo zrušit přístup k Internetovým stránkám a podniknout vůči vám další kroky. Souhlasíte s tím, že ACN poskytnete náhradu za jakékoli ztráty nebo škody, které ACN nebo její poskytovatelé licencí nebo obchodní partneři utrpí v důsledku vašeho porušení těchto Podmínek použití.

ACN spolupracuje s vládními orgány, které se na ACN mohou obrátit s rozhodnutím nebo žádostí o zveřejnění identity každého, kdo Internetové stránky používá způsobem, který je v rozporu se zákonem.

6. Právní omezení záruk a omezení odpovědnosti

ACN usiluje o to, aby byly Internetové stránky dostupné 24 hodin denně a aby byly informace na Internetových stránkách přesné a aktuální. ACN však nenese žádnou odpovědnost v případě nepřístupnosti Internetových stránek nebo pokud jsou na nich uvedené informace nesprávné, neúplné nebo neaktuální. Přístup na Internetové stránky může být pozastaven bez předchozího vyrozumění. ACN může obsah Internetových stránek kdykoli měnit. Obsah Internetových stránek nemusí být aktuální a ACN se nezavazuje k jeho aktualizaci.

Materiál na Internetových stránkách je poskytován „takový, jaký je“. ACN ODMÍTÁ VŠECHNA ZASTOUPENÍ, ZÁRUKY, PODMÍNKY A DALŠÍ POŽADAVKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ, NEBO SKRYTÉ. ACN a členové skupiny společností ACN, příslušní vedoucí pracovníci, ředitelé, zaměstnanci, akcionáři a jednatelé vylučují veškerou odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé ztráty nebo škody, které můžete Vy nebo třetí strana utrpět v důsledku užívání nebo znemožnění užívání těchto Internetových stránek nebo jejich obsahu a veškerých internetových stránek, na které tyto Internetové stránky odkazují.

7. Použitelné právo

Toto oznámení podléhá zákonům Nizozemska a je vykládáno v souladu s nimi. Případné spory vzešlé z tohoto oznámení nebo ve spojitosti s ním podléhají výlučné pravomoci soudů v Amsterdamu v Nizozemsku.

Verze 4.0

Datum vystavení: 3.10. 2020

ACN Europe Website Terms of Use

These ACN Europe Website Terms of Use (“Terms of Use”) are issued by ACN Europe B.V. for itself and its European subsidiaries and affiliates (collectively “ACN”). These Terms of Use apply to this site and all websites that ACN owns or is licensed to use (each a “Website”).

Please read these Terms of Use before using this Website. By using the Website, you accept these Terms of Use, regardless of whether you purchase any service from ACN.

1. Introduction

These Terms of Use apply only to your use of this Website. If you purchase products or services from ACN, additional terms and conditions apply. The ACN Europe Privacy Policy describes how ACN collects and processes personal and non-personal information when you use this Website and should be read together with these Terms of Use. You can access the public areas of this Website without providing personal information. Password-protected areas of this Website require you to provide certain personal information to ACN.

ACN may revise these Terms of Use at any time. You should check these Terms of Use regularly to review the current version.

2. License and Conditions

ACN grants you a limited, royalty-free, non-exclusive license to access and make use of the Website. As a condition of such license, you acknowledge and agree that:

• all logos, trademarks, copyrighted material, and other intellectual property (“Intellectual Property”) on the Website are owned by ACN or its licensors or by ACN business partners. The limited license granted by these Terms of Use does not convey ownership or other rights in the Intellectual Property;
• you will not download, reproduce, modify, copy, resell, or use for any commercial or non-commercial purpose any (i) Intellectual Property; (ii) product listings, descriptions, or price lists; or (iii) any other content on the Website; provided that ACN Independent Business Owners have a limited non-exclusive right to use certain Intellectual Property as set forth in their Independent Business Owners Agreements;
• you will not reproduce or store any part of this Website or its content in another website;
• you will use this Website in compliance with your Independent Business Owners Agreement and ACN’s Policies and Procedures for Independent Business Owners;
• you will not alter this Website or any of its content.
• Any rights not expressly granted in these Terms of Use are reserved to ACN.

3. Visitor Material and Conduct

Other than personal data covered by the ACN Europe Privacy Policy, any information that you transmit or post to this Website is considered non-confidential. ACN shall have no obligations with respect to such information and is free to use it for any purpose.

You may not post on or transmit to or from this Website any material:

• that is threatening or abusive, defamatory or scandalous, obscene or pornographic, seditious, liable to incite hatred, discriminatory, blasphemous, in breach of confidence or privacy, or otherwise inappropriate;
• that you do not have the legal right to use;
• that constitutes or encourages conduct that would constitute a criminal or civil offense or give rise to criminal or civil liability; or
• that could harm the Website or ACN’s systems (such as computer viruses, logic bombs, Trojan horses, worms, harmful components, corrupted data, or other malicious software or harmful data).

4. Links to and From Other Websites

This Website contains links to websites operated by third parties. The links are provided for convenience only. If you use the links, you will leave this Website. ACN does not review third-party websites and is not responsible for them. Third party websites are not covered by these Terms of Use or the ACN Europe Privacy Policy. If you access such third-party websites, you do so at your own risk.

You may link to this Website subject to the following conditions:

• you do not replicate any page of this Website; • you do not use, alter, or remove any Intellectual Property;
• you do not state or imply that ACN endorses any products or services other than its own;
• you do not misrepresent your relationship with ACN or present incorrect information about ACN;
• you link only from websites that you are authorised to use;
• your website does not contain content that is distasteful, offensive, or controversial, infringes the rights of any person, or fails to comply with applicable law; and
• if you are an ACN Business Owner, you adhere to the requirements of your Independent Business Owner's Agreement and the ACN Policies and Procedures.

5. Breach

ACN may suspend or terminate your access to this Website and to take other action against you if you breach these Terms of Use. You agree to indemnify ACN for any loss or damage suffered by ACN or its licensors or ACN business partners as a result of your breach of these Terms of Use.

ACN cooperates with governmental authorities that direct or request ACN to disclose the identity of anyone who uses the Website in a manner that violates the law.

6. Disclaimer of Warranties and Limitation of Liability

ACN seeks to make this Website available 24 hours a day and to ensure that the information on the website is accurate and updated; however, ACN has no liability if this Website is unavailable at any time or if the information on this Website is incorrect, incomplete, or outdated. Access to this Website may be suspended without notice. ACN may make changes to the content of this Website at any time. The content of this Website may be out of date and ACN makes no commitment to update it.

The material on this Website is provided “as is”. ACN EXCLUDES ALL REPRESENTATIONS, WARRANTIES, CONDITIONS AND OTHER TERMS, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED. ACN and the members of the ACN group of companies, and their respective officers, directors, employees, shareholders, and agents, exclude all liability for any direct or indirect loss or damage that may result to you or a third party from your use of or inability to use this Website or its content and any websites linked to this Website.

7. Applicable Law

This notice shall be governed by and construed in accordance with the laws of The Netherlands. Any dispute arising out of or connected with this notice is subject to the exclusive jurisdiction of the courts of Amsterdam, The Netherlands.

Version 4.0

Issue Date: 03 October 2020