Zásady ochrany osobních údajů ACN Europe

Pro ACN je ochrana osobních údajů nezávislých podnikatelů („NP“) a zákazníků prioritou. Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje a poskytovat Vám přitom služby a produkty vysoké kvality.

Cíl a rozsah Zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů ACN Europe („Zásady ochrany osobních údajů “) vydává ACN Europe B.V., společnost se sídlem v Nizozemsku pro vlastní účely a pro účely svých přidružených společností v Evropě (souhrnně „ACN“, „Skupina ACN“, "My" nebo „Nás“) v zájmu objasnění postupů ACN při zpracování údajů. ACN zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky obecného nařízení Evropské unie o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a v souladu s požadavky zákonů o ochraně osobních údajů a dalších příslušných zákonů a nařízení zemí, kde poskytuje produkty a služby. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje vymezené směrnicí o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a vnitrostátními právními předpisy pro ochranu údajů a na další osobně identifikační informace, které poskytnete ACN („Osobní údaje“). V případě zákazníků z řad podniků nejsou informace o podniku obecně Osobními údaji. Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují způsob, jakým shromažďujeme a zpracováváme Vámi poskytnuté informace, vaše právo určit, jak shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje a právo na přístup k vašim Osobním údajům, na jejich opravu a vymazání. Dodatečné podrobnosti týkající se používání vašich informací v souvislosti se specifickými službami a produkty ACN jsou uvedeny v příslušných všeobecných podmínkách a dalších dokumentech, které Vám byly poskytnuty v souvislosti s Vaším vztahem k nám, které byste si měli přečíst společně se Zásadami ochrany osobních údajů.

Souhlas se shromažďováním a používáním Osobních údajů

Vaše Osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně s vaším souhlasem. Tento souhlas se zpracováním vašich Osobních údajů můžete ACN odepřít nebo zrušit. Určité Osobní údaje jsou požadovány k tomu, abychom Vám mohli poskytovat služby a produkty nebo abychom plnili své právní závazky, a tím, že odepřete nebo zrušíte svůj souhlas s používáním těchto Osobních údajů, můžete ACN zabránit v poskytování Vámi požadovaných služeb a produktů. Jiné Osobní údaje nejsou zapotřebí k tomu, abychom Vám poskytovali služby nebo produkty, ale slouží ke zlepšování našich služeb, pro marketingové účely, účely komunikace a pro další zákonné účely, jak je vysvětleno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Jaké údaje shromažďujeme?

Námi shromažďované Osobní údaje a další informace se liší v závislosti na vašem vztahu k ACN. Osobní údaje a další informace, které shromažďujeme, zahrnují mimo jiné tyto údaje:

• Jméno;
• Údaje o společnosti;
• Adresa trvalého bydliště a obchodní adresa;
• Datum narození;
• Rodné číslo;
• Telefonní číslo;
• IP adresa a adresa MAC a údaje o prohlížeči;
• E-mailová adresa;
• Bankovní údaje, informace o kreditní nebo debetní kartě nebo další informace potřebné ke zpracování vašich plateb nebo plateb Vám určených;
• Demografické informace, jako jsou informace o zaměstnání, zálibách, vzdělání, pohlaví, etnické příslušnosti a příjmu;
• Informace o poloze;
• Nahrávky telefonních hovorů;
• E-maily a písemná komunikace; a
• Jiné identifikační údaje.

Jakým způsobem údaje shromažďujeme?

Vaše Osobní a jiné údaje shromažďujeme různými způsoby, mimo jiné:

* když zadáte své Osobní údaje ACN prostřednictvím našich internetových stránek;
* když ACN zašlete papírovou nebo online objednávku služeb nebo produktů ACN;
* když ACN zašlete Žádost a Smlouvu nezávislého podnikatele;
* prostřednictvím webových stránek, služeb a produktů našich NP nebo zákazníků;
* když s Námi komunikujete e-mailem, telefonem, faxem, po chatu nebo jiným způsobem;
* když ACN její obchodní partneři poskytnou vaše Osobní údaje; a
* při používání Cookies.

ACN Vás nebude telefonicky ani e-mailem kontaktovat za účelem požadování informací, např. čísla kreditní karty, čísla účtu, hesla a kódů PIN. Doporučujeme Vám, abyste neotvírali e-maily požadující tento druh informací a neodpovídali na ně a abyste v případě, že takovou žádost obdržíte, kontaktovali ACN.

Používání Cookies

Cookies jsou malé textové soubory zaslané do vašeho počítače, prostřednictvím nichž naše internetové stránky mohou identifikovat nastavení počítače a Vámi zasílané informace, abyste je nemuseli opětovně zadávat, když navštívíte internetovou stránku nebo když navštívíte novou stránku na stejných internetových stránkách. Cookies využíváme rovněž k tomu, abychom vyhodnotili, jak naše internetové stránky používáte, a My tak mohli vycházet vstříc vašim potřebám. Při prvním návštěvě jedné z našich internetových stránek obdržíte upozornění o používání Cookies. Můžete se rozhodnout, zda váš počítač bude, nebo nebude Cookies přijímat úpravou nastavení prohlížeče (například v části „Možnosti Internetu“, „Nastavení“ nebo „Předvolby“ prohlížeče). Avšak upozorňujeme, že rozhodnutí Cookies nepřijímat může mít vliv na užívání našich internetových stránek. Podrobné informace o tom jak spravovat nebo odstranit Cookies jsou k dispozici na internetové stránce www.allaboutcookies.org.

Jak vaše Osobní údaje používáme?

ACN shromažďuje a zpracovává Osobní údaje pro různé zákonné účely, mimo jiné: 

* pro ověření, zpracování a spravování vašich objednávek služeb a produktů ACN;
* pro zajištění bezpečného objednávkového procesu, k posouzení vaší úvěrové spolehlivosti a pro provádění kontroly důvěryhodnosti v souvislosti s vaším nákupem nebo používáním služeb a produktů ACN;
* pro úhradu vašich plateb za služby a produkty ACN; 
* pro udržování našeho obchodního vztahu s Vámi, včetně zprostředkování fakturace a zákaznických služeb; 
* pro analýzu, porozumění a reakci na vaše potřeby v oblasti služeb, včetně vědeckého a trhového průzkumu a průzkumů veřejného mínění; 
* pro zlepšování produktů a služeb, které Vám nabízíme, a pro vývoj nových produktů a služeb;
* pro plnění našich právních a regulačních závazků a pro ochranu právních a finančních zájmů ACN (včetně odhalování a prevence podvodů) a pro provádění šetření dodržování nezávislých podnikatelů;
* pro dodržování oznamovací povinnosti ACN vůči vládním agenturám;
* pro poskytování služeb našim nezávislým podnikatelům a zajištění shody s našimi smluvními závazky vůči nezávislým podnikatelům;
* pro placení provizí a bonusů nezávislým podnikatelům;
* pro přípravu interního výkaznictví o záležitostech zákazníků a NP a obecných obchodních potřebách;
* pro poskytnutí sponzora NP a vedení nezávislých podnikatelů;
* pro zjednodušení finančních, účetních a administrativních funkcí;
* pro zadání Vašich údajů do veřejně přístupné informační služby a adresářů, které provozujeme my nebo licencovaná třetí strana; a
* pro identifikování a informování Vás o službách a produktech ACN a jejích obchodních partnerů, které by Vás mohly zajímat, včetně zasílání obchodních a marketingových sdělení.

Vaše Osobní údaje mohou být sdíleny s dalšími členy skupiny ACN nebo jinými třetími stranami, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vaše Osobní údaje mohou být také poskytnuty vládním orgánům a orgánům činným v trestním řízení jako součást regulačních, statistických nebo analytických zpráv požadovaných nebo povolených příslušnými zákony a nařízeními, pro účely vyšetřování a předcházení potenciálně protiprávní činnosti nebo v reakci na konkrétní žádosti těchto orgánů nebo jako součást statistických a analytických zpráv.

Jak dlouho vaše Osobní údaje uchováváme?

ACN uchovává vaše Osobní údaje po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které byly tyto údaje původně shromážděny, a která se může lišit v závislosti na typu shromážděných Osobních údajů a účelu, pro který byly údaje shromážděny. V souvislosti se smluvním vztahem, který máme s Vámi, uchováváme Vaše Osobní údaje tak dlouho, jak je potřeba, abychom vám poskytli naše služby a řešili jakékoli dotazy nebo stížnosti, které byste k těmto službám mohli mít. Pokud používáme Osobní údaje pro naše marketingové účely, uchováváme údaje, pokud jsou tyto údaje relevantní pro tento účel a aktuální. V určitých případech je třeba, abychom vaše Osobní údaje uchovávali po minimální dobu za účelem splnění právních požadavků. Neuchováváme vaše Osobní údaje po dobu delší, než je povoleno zákonem.

Kde a jak vaše Osobní údaje uchováváme?

Vaše Osobní údaje jsou uloženy na bezpečných počítačových serverech v Nizozemsku, anebo Polsku. Některé Osobní údaje jsou předávány naší mateřské společnosti a přidruženým subjektům ACN v zemích mimo Evropskou unii, včetně Spojených států. Viz níže Předávání Osobních údajů. Veškeré Osobní údaje jsou uloženy v souladu se standardy odvětví. Viz níže Bezpečnost.

Internetové stránky třetích stran

Internetové stránky ACN mohou obsahovat odkazy na stránky třetích stran vlastněné nebo provozované obchodními partnery ACN nebo jinými osobami/společnostmi. Pokud budete tyto odkazy následovat, opustíte internetové stránky ACN. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na internetové stránky třetích stran a doporučujeme Vám se před jejich používáním obeznámit s pravidly sdílení Osobních údajů platných pro dané internetové stránky.

Údaje držitele karty

ACN může vyžadovat, aby NP a zákazníci poskytli informace o kreditní nebo debetní kartě ("Údaje držitele karty") v souvislosti s nákupem některých produktů a služeb ACN. Údaje držitele karty mohou být použity pro běžné platby a uloženy pro budoucí nebo opakující se platby. Platby mohou být prováděny přímo společnosti ACN nebo prostřednictvím dodavatelů třetích stran. ACN udržuje kontroly, které jsou v souladu se Standardem pro bezpečnost dat v oblasti platebních karet a dalšími standardy odvětví, které chrání Údaje držitele karty; tyto záruky však nemusí zabránit každému neoprávněnému pokusu o přístup, získání nebo použití Údajů držitele karty.

Předávání Osobních údajů
I. V rámci skupiny ACN a zámoří

ACN může předat vaše Osobní údaje pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů jiným členům skupiny ACN, z nichž některé mohou být umístěny mimo Evropskou unii. Předání členům skupiny ACN se sídlem v Evropské unii splňují požadavky obecného nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a dalších platných právních předpisů. V současné době ACN předává osobní údaje do zámoří naší mateřské společnosti LKN Communications, Inc., se sídlem ve Spojených státech, s níž ACN uzavřela Standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí, aby zajistila, že předání, zpracování a ochrana Osobních údajů bude v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a dalšími příslušnými právními předpisy.

II. Třetím stranám

Občas ACN může vaše Osobní údaje také předávat třetím stranám pro účely stanovené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy. ACN předává Osobní údaje třetím stranám, pouze pokud třetí strana: (a) poskytne dostatečné záruky, že bude chránit Osobní údaje v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů; nebo (b) uzavře s ACN smlouvu, která se zabývá předáváním a zpracováním Osobních údajů; nebo (c) pokud třetí strana sídlí v Evropské unii nebo v jiné zemi, kde je převod povolen podle GDPRnebo dalších příslušných právních předpisů.

Bezpečnost

ACN přijala technologická a organizační opatření pro ochranu vašich Osobních údajů před nepovoleným nebo neoprávněným přístupem nebo použitím při shromažďování údajů a po dobu, kdy údaje uchováváme. Na citlivé informace (např. pohlaví, etnická příslušnost, finanční informace a Údaje držitele karty) se vztahují zvýšená bezpečnostní opatření. Rovněž Vám doporučujeme přijmout opatření pro ochranu vašich Osobních údajů tím, že zachováte důvěrnost vašeho uživatelského jména a hesla, budete se odhlašovat z internetových stánek ACN, zavírat webové prohlížeče po ukončení aktivity online, pravidelně měnit heslo a nebudete poskytovat Osobní údaje neznámým osobám.

Komunikace mezi ACN a Vámi může probíhat prostřednictvím e-mailu nebo chatu a tato sdělení mohou někdy obsahovat Osobní informace. Nezachycujeme nebo sdělujeme obsah komunikace prostřednictvím e-mailu a chatu neexistuje-li oprávnění nebo soudní příkaz, nebo pokud není požadováno jako součást probíhajícího vyšetřování; nicméně, tento druh komunikace nemusí být bezpečný. Doporučujeme Vám nezasílat citlivé informace, (např. pohlaví, etnická příslušnost, finanční informace a Údaje držitele karty), prostřednictvím e-mailu nebo chatu a nebudeme Vás tímto způsobem žádat o poskytnutí takových informací.

Vaše právo na přístup k Osobním údajům a další práva

Máte právo na přístup ke svým Osobním údajům, na opravy Osobních údajů v případě, že Námi evidované údaje jsou chybné, a v určitých případech na smazání vašich Osobních údajů. Pro získání kopie, upravování nebo mazání vašich Osobních údajů kontaktujte pracovníka oddělení Ochrany údajů e-mailem na adrese euprivacyofficer@acneuro.com nebo poštou na adrese:

Data Protection Officer
ACN Europe B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR Amsterdam
The Netherlands

Ve věci žádosti o přístup k vašim Osobním údajům nebo o jejich opravu můžeme zavést odůvodněná omezení a v případě neodůvodněných nebo nadměrných požadavků Vám můžeme za poskytování Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek v rozsahu povoleném zákonem. Pokud požadujete vymazání svých údajů, nemusíme být schopni poskytovat Vám produkty a služby. Je Nám povoleno uchovávat některé z vašich Osobních údajů v zájmu plnění našich právních a finančních potřeb, potřeb auditu a obchodních potřeb i v případě, že požadujete jejich vymazání.

Kromě těchto práv na přístup a vymazání můžete mít právo vznést námitky proti konkrétnímu zpracování údajů a požádat o omezení zpracování, stejně jako právo na přenositelnost dat. Kromě toho máte v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů právo kdykoli odvolat souhlas a právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru.

Omezení odpovědnosti

ACN vynakládá přiměřené úsilí, aby dodržovala podmínky Zásad ochrany osobních údajů a příslušných zákonů týkajících se zpracování Vašich Osobních údajů. S výjimkou situací stanovených příslušnými zákony ACN neodpovídá za přímé nebo nepřímé škody, které mohou být následkem nedodržování Zásad ochrany osobních údajů.

Změny Zásad ochrany osobních údajů

ACN může Zásady ochrany osobních údajů bez předchozího vyrozumění kdykoli změnit. Všechny změny nabývají platnosti bezprostředně po zveřejnění na internetových stránkách ACN.

Verze 6.05

Datum vystavení: 23. května 2018

 

ACN Europe Privacy Policy

ACN takes the privacy of our Independent Business Owners (“IBOs”) and customers seriously. We are committed to safeguarding your privacy while providing You with high-quality services and products.

Objective and Scope of This Privacy Policy

This ACN Europe Privacy Policy (“Privacy Policy”) is issued by ACN Europe B.V., a company located in the Netherlands, for itself and its European affiliates (collectively “ACN”, “ACN Group”. “We”, or “Us”) to explain the data processing practices of ACN. ACN processes personal data in accordance with the requirements of the European Union’s General Data Protection Regulation (“GDPR”) and the data protection laws and other applicable laws and regulations of the countries in which We provide products and services. This Privacy Policy applies to personal data as defined by the GDPR and national data protection laws and to other personally identifiable information that You provide to ACN (“Personal Data”). If You are a business, information about your business generally is not Personal Data. This Privacy Policy describes how We collect and process information provided by You, your right to determine how We collect and process your Personal Data, and your right to access, correct, and delete your Personal Data. Additional details about our use of your information with respect to specific ACN services and products is found in the relevant terms and conditions, and other documents provided to you in the context on your relationship with Us, which should all be read together with this Privacy Policy.

Your Consent to Collect and Use Personal Data

We collect and use your Personal Data only with your consent. You may withhold or withdraw your consent for ACN to process your Personal Data. Certain Personal Data is required for Us to provide services or products to You or to meet our legal obligations, and your withholding or withdrawal of consent to use that Personal Data may prevent ACN from providing the services and products that You have requested. Other Personal Data is not required for Us to provide services or products to You but is used by Us to provide You with better service or for marketing, communications, and other legitimate purposes as explained in this Privacy Policy.

What Information Do We Collect?

The Personal Data and other information that we collect varies depending on your relationship with ACN. Among the Personal Data and other information that We may collect is the following:

• Name;
• Company details;
• Residential and business address;
• Date of birth;
• National identification number;
• Telephone number;
• IP and MAC addresses and browser information;
• Email address;
• Banking details, credit or debit card information, or other information needed to process payments to or from You;
• Demographic information such as your profession, hobbies, education, gender, ethnicity, and income;
• Location information;
• Recordings of telephone calls;
• Emails and written communications; and
• Other identifying information.

How Do We Collect Information?

We collect Personal Data and other information from You in a variety of ways, including:

* the submission of Personal Data by You to ACN through our websites;
* the submission of a paper or online order for ACN services or products;
* the submission of an Independent Business Owner Application and Agreement;
* through the use of our IBO or customer websites, services and products;
* when We and You communicate by email, telephone, fax, chat line, or otherwise;
* provision of your Personal Data to ACN by ACN’s business partners; and
* the use of Cookies.

ACN will not contact You by telephone or email to request information such as credit card numbers, account numbers, passwords and pin codes. We recommend that you do not open or respond to e-mails requesting this type of information and that you contact ACN if You receive such a request.

Use of Cookies

Cookies are small text files that are sent to your computer so that our websites can remember the settings and information that you submit, so that You don’t have to re-enter them when You visit the website again or visit a new page on the same website. We also use Cookies to measure how You use our websites so that We can make sure that they meet your needs. The first time You visit one of our websites, You will receive notice about our use of Cookies. You can control whether or not your computer accepts Cookies, by adjusting your browser’s settings (for example, under the “Internet Options”, “Settings” or “Preferences” feature of your browser). Please, note, however, that refusing to accept Cookies may affect your experience using our websites. For more information about how to manage or delete Cookies, please go to the website www.allaboutcookies.org.

How Do We Use Your Personal Data?

ACN collects and processes Personal Data for a variety of legitimate purposes, including:

* to verify, process, and administer your orders for ACN services and products;
* to ensure a secure ordering process, to assess your creditworthiness and to conduct credit checks in connection with your purchase or usage of ACN services and products;
* to take payment from You for ACN services and products;
* to maintain our commercial relationship with You, including provision of billing and customer services;
* to analyze, understand, and respond to your service needs, this includes scientific and market research and opinion polls;
* to improve the products and services that We offer to You and to develop new products and services;
* to meet our legal and regulatory obligations and to protect ACN’s legal and financial interests (including fraud detection and prevention) and to conduct IBO compliance investigations;
* to comply with ACN’s reporting obligations to government agencies;
* for the provision of services to our Independent Business Owners and compliance with our contractual obligations to Independent Business Owners;
* to pay commissions and bonuses to IBOs;
* to prepare internal reporting on customer and IBO matters and general business needs;
* to provide to an IBO’s sponsor and upline IBOs;
* to facilitate financial, accounting and administrative functions;
* to enter your details in a publicly available directory enquiry service and directories operated by us or a licensed third party; and
* to identify and inform you about services and products from ACN and ACN business partners that We believe may be of interest to you, including sending commercial and marketing communications.

We may share your Personal Data with other members of the ACN Group or other third parties as described in this Privacy Policy. We may also provide your Personal Data to governmental and law enforcement authorities as part of regulatory, statistical, or analytical reports, as required or allowed by applicable laws and regulations to investigate and help prevent potentially unlawful activity or in response to specific requests from those authorities or as part of statistical and analytical reports

How Long We Keep Your Personal Data?

ACN keeps your Personal Data as long as it is required for the purposes for which it was initially collected, which may vary depending on the type of Personal Data collected and the purposes for which the data were collected. In the context of the contractual relationship We have with you, We keep your Personal Data as long as needed to provide our services to you and to deal with any questions or complaints you may have about these services. If We use your Personal Data for Our marketing purposes We will keep the data as long as that data is relevant for that purpose and up-to-date. In certain cases We may need to keep your Personal Data for a minimum period to comply with legal requirements. We do not keep your Personal Data longer than permitted by law.

Where We Store Your Personal Data?

Your Personal Data is stored by ACN on secure computer servers located in The Netherlands, and/or Poland. Some Personal Data is transferred to our parent company and affiliates of ACN outside the European Union, including the United States. See Transfer of Personal Data below. All Personal Data is stored according to industry standards. See Security below.

Third-Party Sites

ACN websites may contain links to third-party sites owned or operated by ACN business partners or other persons/companies. If You follow these links, You will leave ACN’s websites. This Privacy Policy does not apply to third-party websites and You should review the privacy disclosures of those websites before using them.

Cardholder Data

ACN may require IBOs and customers to provide credit or debit card information (“Cardholder Data”) in connection with the purchase of some ACN products and services. Cardholder Data may be used for current payments and stored for future or recurring payments. Payments may be made directly to ACN or through third-party vendors. ACN maintains controls consistent with the Payment Card Industry Data Security Standard and other industry standards to protect Cardholder Data; however, these safeguards may not prevent every unauthorized attempt to access, obtain, or use Cardholder Data.

Transfer of Personal Data
I. Within the ACN Group and Overseas

ACN may transfer your Personal Data for purposes laid out in this Privacy Policy to other members of the ACN Group, some of which may be located outside of the European Union. Transfers to an ACN Group member located in the European Union satisfy the requirements under the General Data Protection Regulation and other applicable law. Currently, ACN transfers personal data overseas to our parent company, LKN Communications, Inc., located in the United States with which ACN has entered into Standard Contractual Clauses, approved by the European Commission, to ensure that the transfer, handling and protection of Personal Data is consistent with this Privacy Policy and other applicable law.

II. To Other Third Parties

From time to time, ACN may also transfer your Personal Data to third parties for purposes laid out in this Privacy Policy and as permitted applicable law. ACN transfers Personal Data to third parties only where the third party: (a) has provided satisfactory assurances that it will protect Personal Data consistent with this Privacy Policy; (b) has signed an agreement with ACN that addresses the transfer and handling of Personal Data; or (c) is located in the European Union or another country where the transfer is permitted by the General Data Protection Regulation or other applicable law

Security

ACN has implemented technological and organizational measures to safeguard your Personal Data from unauthorized or improper access or use during collection and while it is in our possession. Sensitive information (such as gender, ethnicity, financial information and Cardholder Data) is subject to heightened security measures. You should also take measures to safeguard your Personal Data by maintaining the confidentiality of your username and password, logging out of ACN websites, closing your web browsers when You have concluded your online activities, changing your passwords regularly and not providing your Personal Data to persons that are unfamiliar to You.

ACN and You may communicate by email or chat and these communications may at times contain Personal Information. We do not intercept or disclose the contents of email and chat communications in the absence of a warrant or court order or if not required as part of an ongoing investigation; however, these communications may not be secure. We recommend that you do not send sensitive information (such as gender, ethnicity, financial information and Cardholder Data) by email or chat, and we will not ask you to provide such information in this manner.

Your Right to Access Your Personal Data, and other rights

You have the right to access your Personal Data, to correct your Personal Data if the information that We have is erroneous, and in some cases to delete your Personal Data. You may obtain a copy or correct or request deletion of your Personal Data by contacting our Data Protection Officer at euprivacyofficer@acneuro.com or by writing to:

Data Protection Officer
ACN Europe B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR Amsterdam
The Netherlands

We may impose reasonable restrictions on requests for access to or to correct your Personal Data and We may charge You a reasonable fee as permitted by law for provision of your Personal Data, in case of unfounded or excessive requests, If you request deletion of your data, We may not be able to provide services and products to You. We are permitted to keep certain of your Personal Data in order to meet our legal, financial, audit, and business needs, even if you request its deletion.

In addition to these access and deletion rights you may have the right to object to specific data processing and request for restriction of the processing, as well as a right to data portability. Moreover, subject to this Privacy Policy, you have the right to withdraw consent at any time and the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority.

Limitation of Liability

ACN uses reasonable efforts to comply with the terms of this Privacy Policy and applicable law regarding the processing of your Personal Data. Except as provided by applicable law, ACN shall not be responsible for direct or indirect damages that may result from non-compliance with this Privacy Policy.

Changes to Privacy Policy

ACN may change this Privacy Policy at any time without prior notice. All changes are effective immediately after they are posted on ACN’s websites.

Version 6.0

Issue Date: 23 May, 2018