ACN Europes Sekretesspolicy

ACN tar ansvaret att skydda våra Independant Business Owners (IBOare) och kunders personuppgifter och integritet på allvar. Vi strävar alltid efter att skydda din integritet samtidigt som vi förser dig med högkvalitativa produkter och tjänster.

Sekretesspolicyns syfte och omfattning

ACN Europes Sekretesspolicy ("Sekretesspolicy") är utfärdad av ACN Europe B.V. ett företag beläget i Holland, för eget bruk och för dess europeiska närstående bolag (gemensamt kallade "ACN", ”ACN-gruppen”, "Vi" eller "Oss") i syfte att förklara ACNs datahanteringsrutiner. ACN bearbetar personuppgifter i enlighet med kraven i EU:s allmänna uppgiftsskyddsförordningn (”GDPR”) samt de dataskyddslagar och andra tillämpliga lagar och förordningar som gäller i de länder i vilka vi tillhandahåller produkter och tjänster. Denna Sekretesspolicy gäller för personuppgifter så som de definieras i GDPR och i nationella dataskyddslagar och för andra personligt identifierbara uppgifter som du tillhandahåller till ACN (”Personuppgifter”). Om du är ett företag, utgör information om ditt företag vanligtvis inte personuppgifter. Denna Sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in och bearbetar uppgifter som du tillhandahållit, din rätt att bestämma hur vi insamlar och behandlar dina personuppgifter och din rätt att få åtkomst till, korrigera och radera dina personuppgifter. Ytterligare information om vår användning av dina uppgifter vad gäller ACNs specifika tjänster och produkter finns i de relevanta avtalsvillkoren, samt i andra dokument som du ges i kontexten av din relation till Oss, vilka alla bör läsas tillsammans med denna Sekretesspolicy.

Ditt samtycke till insamling och behandling av personuppgifter

Vi insamlar och använder dina personuppgifter endast med ditt samtycke. Du kan vägra att ge ditt samtycke eller återkalla till samtycke till att ACN behandlar dina personuppgifter. Vissa personuppgifter krävs dock för att vi ska kunna leverera produkter och tjänster till dig eller för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, och din vägran att ge eller din återkallelse av ditt samtycke till sådana personuppgifter kan förhindra ACN från att leverera produkter och tjänster till dig som du har begärt. Andra personuppgifter krävs dock inte för att vi ska kunna leverera produkter och tjänster till dig, men används av oss för att ge dig bättre service eller i marknadsförings-, kommunikations- eller andra legitima syften, så som förklaras i denna Sekretesspolicy.

Vilka uppgifter samlar vi in?

De personuppgifter och andra uppgifter som vi insamlar kan variera beroende på ditt förhållande till ACN. Bland de personuppgifter och andra uppgifter som vi kan komma att samla in ingår följande:

• Namn;
• Företagsuppgifter;
• Privatadress och företagsadress;
• Födelsedatum;
• Personnummer;
• Telefonnummer;
• IP- och MAC-adress och webbläsarinformation;
• E-postadress;
• Bankuppgifter, kredit- eller bankkortsinformation eller annan information som behövs för att behandla betalningar till eller från dig;
• Demografisk information som t.ex. yrke, hobby, utbildning, kön, etnicitet och inkomst.
• Lokal information;
• Inspelningar av telefonsamtal;
• E-postmeddelanden och skrivna kommunikationer; och
• Andra identifierande uppgifter.

Hur samlar vi in uppgifter?

Vi samlar in personuppgifter och annan information från dig på flera olika sätt, bland annat genom: * att du skickar in personuppgifter till ACN genom våra webbplatser;
* inlämnande av en pappers- eller onlinebeställning av ACNs produkter eller tjänster;
* inlämnande av ett Independant Business Owner -avtal;
* genom att använda vår IBO eller kundwebbsida, tjänster och produkter;
* när vi kommunicerar med dig via e-post, telefon, fax, chatt eller på annat sätt; och
* tillhandahållande av dina personuppgifter till ACN av ACNs affärspartner; och
* användning av Cookies.
ACN kommer inte att kontakta dig per telefon eller e-post för att begära information om t.ex. kreditkortsnummer, kontonummer, lösenord eller PIN-koder. Vi rekommenderar att du aldrig öppnar eller besvarar några e-postmeddelanden som begär denna typ av information, och att du kontaktar ACN om du får en sådan begäran.

Användning av cookies

Kakor eller "cookies" är små textfiler som skickas till din dator så att våra webbplatser kan komma ihåg de inställningar och uppgifter som du skickar oss, så att du inte behöver ange dem igen när du besöker sidan igen eller besöker en ny sida på samma webbplats. Vi använder även Cookies för att mäta hur du använder våra webbplatser så att vi kan se till att de uppfyller dina behov. Första gången du besöker vår webbsida, får du ett meddelande om vårt användande av Cookies. Du bestämmer om du vill tillåta att din dator accepterar Cookies eller inte, genom att justera inställningen i din browsers inställningar (t.ex. under Internet inställningar i din browser), Var vänlig observera, att om du vägrar att acceptera Cookies kan detta påverka hur du upplever användningen av våra webbplatser. För ytterligare information om hur att hantera eller radera Cookies, besök webbplatsen www.allaboutcookies.org.

Hur använder vi dina personuppgifter?

ACN insamlar och behandlar personuppgifter i en mängd olika legitima syften, inklusive:
* för att verifiera, behandla och administrera dina beställningar av ACNs tjänster och produkter;
* Att ta betalt från dig för ACN-tjänster och produkter;
* för att bibehålla vår affärsförbindelse med dig, inklusive att tillhandahålla fakturering och kundtjänst;
* för att analysera, förstå och bemöta dina servicebehov, detta inkluderar vetenskapliga undersökningar, marknadsundersökningar och opinionsundersökningar;
* för att förbättra de produkter och tjänster som vi erbjuder dig och för att utveckla nya produkter och tjänster; för att uppfylla våra juridiska och förvaltningsskyldigheter samt att skydda ACNs lagliga och ekonomiska rättigheter (inklusive att upptäcka och förhindra bedrägeri) och att utföra IBO-efterlevnadsundersökningar;
* Att följa ACN: s rapporteringsskyldigheter gentemot statliga myndigheter;
* för att tillhandahålla tjänster till våra Independant Business Owners och för att uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot våra Independant Business Owners;
* betala provisioner och bonusar till IBO;
* att förbereda intern rapportering om kund- och IBO-frågor och allmänna affärsbehov;
* att tillhandahålla IBOares sponsor och upline IBOare;för att underlätta finansiella, redovisningsmässiga och administrativa funktioner;
* att ange dina uppgifter i en allmänt tillgänglig nummerupplysningstjänst och register som drivs av oss eller licensierad tredje part
* för att identifiera och informera dig om produkter och tjänster från ACN och ACNs affärspartner som vi tror att du kan vara intresserad av, inklusive reklam eller marknadsmässig kommunikation.
Vi kan dela dina personuppgifter med andra medlemmar av ACN-gruppen eller andra tredje parter som beskrivet i denna sekretesspolicy. Vi kan även komma att tillhandahålla dina personuppgifter till myndigheter och rättsväsende som en del av regelverk, statistiska eller analytiska rapporter, enligt vad som krävs eller tillåtet av tillämpliga lagar och förordningar för att undersöka och hjälpa till att förhindra potentiellt olaglig verksamhet eller som svar på specifika förfrågningar från sådana myndigheter eller som en del av statistiska och analytiska rapporter.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

ACN behåller dina personuppgifter så länge det behövs för det syfte för vilket de inhämtades från början, detta kan variera beroende på typen av personupplysningar som har samlats in och ändamålet för vilka uppgifterna samlades in. I kontexten av avtalsförhållandet vi har med dig, behåller vi dina personuppgifter så länge som det behövs för att tillhandahålla våra tjänster till dig och för att hantera eventuella frågor eller klagomål som du kan ha angående dessa tjänster. Om vi använder dina personuppgifter för våra marknadsföringsändamål kommer vi att behålla uppgifterna så länge som uppgifterna är aktuella och relevanta för det ändamålet.. I vissa fall kan vi komma att behöva spara dina personuppgifter under en minimiperiod för att uppfylla rättsliga krav. Vi behåller inte dina personuppgifter längre än vad som tillåts enligt lag.

Var lagrar vi dina personuppgifter?

ACN lagrar dina personuppgifter på säkra dataservrar i Nederländerna, och/eller Polen. Vissa personuppgifter överförs till vårt moderbolag och ACNs närstående bolag utanför EU, inklusive USA. Läs mer under Överföring av personuppgifter enligt nedan. Alla personuppgifter lagras i enlighet med industristandarder och normer. Läs mer under Säkerhet enligt nedan.

Tredje parts webbplatser

ACNs webbplatser kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser som ägs eller drivs av ACNs affärspartner eller andra företag. Om du följer dessa länkar kommer du att lämna ACNs webbplatser. Denna Sekretesspolicy gäller inte på tredje parts webbplatser. Du bör granska dessa webbplatsers personuppgiftshantering innan du använder dem.

Kortinnehavarens data

ACN kan kräva IBOs och kunder att tillhandahålla kredit- eller betalkortinformation ("Kortinnehavarens data") i samband med inköp av vissa ACN-produkter och tjänster. Kortinnehavarens data kan användas för aktuella betalningar och lagras för framtida eller återkommande betalningar. Betalningar kan göras direkt till ACN eller via leverantörer från tredje part. ACN upprätthåller kontroller som överensstämmer med betalkortindustrin Datasäkerhetsstandard och andra branschstandarder för att skydda Kortinnehavarens data. Dessa skyddsåtgärder kan emellertid inte hindra alla obehöriga försök att komma åt, erhålla eller använda kortinnehavarens data.

Överföring av personuppgifter

I. Inom ACN-gruppen och utomlands

ACN kan överföra dina personuppgifter för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy till andra medlemmar i ACN-gruppen, av vilka vissa kan vara belägna utanför Europeiska unionen. Överföringar till en ACN-gruppmedlem i Europeiska unionen uppfyller kraven enligt den allmänna uppgiftsskyddsförordningen och annan tillämplig lag. För närvarande överför ACN personuppgifter till utlandet till vårt moderbolag, LKN Communications, Inc., beläget i USA, med vilket ACN har ingått standardavtalsklausuler, godkända av EU-kommissionen, för att säkerställa att överföringen, hanteringen och skyddet av personuppgifter överensstämmer med denna sekretesspolicy och annan tillämplig lag.

II. Till andra tredje parter

Ibland kan ACN även överföra dina personuppgifter till tredje parter för ändamål som anges i denna sekretesspolicy och i enlighet med vad som tillåts enligt tillämplig lag. ACN överför endast personuppgifter till tredje parter i fall där den tredje parten (a) har lämnat tillfredsställande försäkran om att den kommer att skydda personuppgifterna enligt denna Sekretesspolicy; (b) har undertecknat ett avtal med ACN angående överföring och hantering av personuppgifter; eller (c) befinner sig inom den Europeiska Unionen eller annat land där överföring är tillåten enligt GDPR eller annan tillämplig lag.

Säkerhet

ACN har implementerat teknologiska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig eller felaktig åtkomst eller användning under insamling och så länge vi innehar dem. Känslig information (som t.ex. kön, etnicitet, ekonomisk information och kortinnehavare data) är föremål för skärpta säkerhetsåtgärder. Du bör även vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter genom att hålla ditt användarnamn och lösenord hemligt, logga ut från ACNs webbplatser, stänga ner din webbläsare när du har slutfört dina aktiviteter online, ändra dina lösenord regelbundet och inte lämna ut dina personuppgifter till personer som du inte känner väl. ACN kan komma att kommunicera med dig via e-post och chatt, och dessa kommunikationer kan ibland komma att innehålla personuppgifter. Vi snappar inte upp eller yppa innehållet i chatt- eller epostkommunikationer, i avsaknad av en arrestorder eller en domstolsorder eller om det inte krävs som en del av en pågående utredning dock är dessa kommunikationer inte säkra. Vi rekommenderar att du inte skickar känslig information (som kön, etnicitet, ekonomisk information och kortinnehavare data), via e-post eller chatt, och vi kommer aldrig att be dig att tillhandahålla sådan information på detta sätt.

Din rätt till att få åtkomst till dina personuppgifter, och andra rättigheter

Du äger rätt att få åtkomst till dina personuppgifter, korrigera dina personuppgifter om den information vi har är felaktig, och i vissa fall att radera dina personuppgifter. Du kan begära en kopia av, korrigera eller begära att dina personuppgifter raderas genom att kontakta vår Data Protection Officer via euprivacyofficer@acneuro.com eller genom att skriva till:
Data Protection Officer
ACN Europe B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR Amsterdam
Nederländerna
Vi kan komma att införa rimliga restriktioner på önskemål om tillgång till eller korrigering av dina personuppgifter, och vi kan komma att debitera en rimlig avgift enligt vad som tillåts enligt lag för att tillhandahålla dina personuppgifter, i händelse av ogrundade eller överdrivna förfrågningar. Om du begär att dina personuppgifter raderas, kanske vi inte kan leverera våra produkter och tjänster till dig. Vi har tillåtelse att behålla vissa av dina personuppgifter för att uppfylla våra juridiska, ekonomiska, revisions- och affärsmässiga behov, även om du begär att de ska raderas.
Utöver dessa åtkomst- och raderingsrättigheter kan du ha rätt att göra invändningar mot specifik databehandling, begära begränsning av behandlingen, samt ha rätt till överföring av data. Vidare, när du omfattas av denna Sekretesspolicy, har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst, samt rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Ansvarsbegränsning

ACN tillämpar skäliga insatser för att uppfylla villkoren i denna Sekretesspolicy och tillämplig lag gällande behandling av dina personuppgifter. Med undantag för vad som stipuleras enligt gällande lag, skall ACN inte hållas ansvarig för direkta eller indirekta skador som kan uppstå från bristande uppfyllelse av denna Sekretesspolicy.

Ändringar i Sekretesspolicyn

ACN kan när som helst ändra denna Sekretesspolicy utan föregående meddelande. Alla ändringar gäller med omedelbar verkan så fort de har anslagits på ACNs webbplatser.
Version 6.0
Utfärdandedatum: 23 May 2018