Gebruiksvoorwaarden van ACN Europe

Deze Gebruiksvoorwaarden van ACN Europe (“Gebruiksvoorwaarden”) worden uitgegeven door ACN Europe B.V. voor zichzelf en haar Europese dochterondernemingen en gelieerde maatschappijen (gezamenlijk “ACN”). Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze site en alle websites die ACN beheert of gerechtigd is te gebruiken (telkens een “website”).

Lees deze Gebruiksvoorwaarden voordat u deze website gebruikt. Door de website te gebruiken accepteert u deze Gebruiksvoorwaarden, ongeacht of u al dan niet een dienst van ACN aanschaft.

1. Introductie

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op uw gebruik van deze website. Indien u diensten van ACN aanschaft, zijn er aanvullende voorwaarden van toepassing. Het Privacybeleid van ACN Europe beschrijft hoe ACN persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt wanneer u deze website gebruikt, en dient in combinatie met deze Gebruiksvoorwaarden gelezen te worden. U heeft toegang tot de openbare delen van deze website zonder persoonlijke gegevens te verschaffen. Voor die delen van deze website die van een wachtwoord zijn voorzien, dient u bepaalde persoonsgegevens te verschaffen aan ACN.

ACN kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien. U dient deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren om de huidige versie opnieuw te bekijken.

2. Recht en voorwaarden

ACN geeft u een beperkt, royalty-vrij en niet-exclusief recht om toegang te hebben en gebruik te maken van de website. Als voorwaarde van een dergelijk recht, erkent u en gaat u ermee akkoord dat:


• alle logo's, handelsmerken, auteursrechtelijk beschermde materialen en overige intellectuele eigendommen ("intellectuele eigendommen") op de website worden beheerd door ACN of haar licentiehouders of door zakelijke partners van ACN. Het beperkte recht dat door deze Gebruiksvoorwaarden wordt verleend, drukt geen eigendom of ander rechten uit in de intellectuele eigendommen;
• u mag geen (i) intellectuele eigendommen; (ii) dienstoverzichten, beschrijvingen, of prijslijsten; of (iii) enig ander content op de website downloaden, herproduceren, wijzigen, kopiëren, doorverkopen of gebruiken voor welk commercieel of niet-commercieel doel dan ook; op voorwaarde dat Independent Business Owners van ACN een onbeperkt, niet-exclusief recht hebben om bepaalde intellectuele eigendommen te gebruiken, zoals uiteengezet in hun Overeenkomst Independent Business Owner.
• u mag geen enkel deel van deze website of de inhoud ervan op een andere website herproduceren of plaatsen;
• u dient deze website te gebruiken in overeenstemming met uw Overeenkomst Independent Business Owner en het document Beleid en Procedures van ACN voor Independent Business Owners;
• u mag deze website of enig deel van de inhoud ervan niet wijzigen;
• alle rechten die niet exclusief in deze Gebruiksvoorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden aan ACN.

3. Bezoekersmateriaal en gedrag

Afgezien van persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in het Privacybeleid van ACN Europe, wordt iedere informatie die u verstuurt of plaatst op deze website beschouwd als niet-vertrouwelijk. ACN heeft geen verplichtingen met betrekking tot dergelijke informatie en is vrij om het te gebruiken voor welk doeleind dan ook.

U mag geen materiaal plaatsen op of versturen naar of van deze website:

• dat bedreigend of beledigend is, lasterlijk of aanstootgevend is, obsceen of pornografisch is, opruiend of discriminerend is, oproept tot haat, inbreuk pleegt op het vertrouwen of de privacy, of anderszins ongepast is;
• waarvan u juridisch niet het recht heeft om het te gebruiken;
• dat gedrag constitueert of aanmoedigt waarbij een strafbaar feit kan worden gepleegd of reden wordt gegeven tot strafrechtelijke of civiele aansprakelijkheid; of
• dat schade kan toebrengen aan de website of de systemen van ACN (zoals computervirussen, logic bombs, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke componenten, corrupte data, of andere kwaadaardige software of schadelijke data).

4. Links naar en van andere websites

Deze website bevat links naar websites die worden beheerd door derden. De links worden slechts aangeboden voor uw gemak. Indien u deze links gebruikt, verlaat u deze website. ACN beoordeelt geen websites van derden en is er niet verantwoordelijk voor. Websites van derden worden niet gedekt door deze Gebruiksvoorwaarden of het Privacybeleid van ACN Europe. Indien u dergelijke externe websites benadert, doet u dit op eigen risico.

U kunt een link naar deze website plaatsen, afhankelijk van de volgende voorwaarden:

• u repliceert geen enkele pagina van deze website;
• u gebruikt, wijzigt of verwijdert geen enkele intellectuele eigendommen;
• u noemt of impliceert niet dat ACN andere diensten aanbiedt dan die van zichzelf;
• u stelt uw relatie met ACN niet verkeerd voor en u biedt geen onjuiste informatie over ACN aan;
• u plaatst alleen links van websites waarvan u het recht heeft om deze te gebruiken;
• uw website bevat geen content dat onsmakelijk is, beledigend is, controversieel is, de rechten van personen schendt, of niet voldoet aan van toepassing zijnde wetten; en
• indien u een Independent Business Owner bent, houdt u zich aan vereisten genoemd in uw Overeenkomst Independent Business Owner en het document Beleid en Procedures van ACN.

5. Schending

ACN kan uw toegang tot deze website tijdelijk deactiveren of beëindigen en andere maatregelen nemen indien u deze Gebruiksvoorwaarden schendt. U stemt ermee in ACN te vrijwaren van alle verliezen of schade die door ACN of haar licentiehouders of zakelijke partners van ACN worden geleden als gevolg van schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden.

ACN werkt samen met overheidsinstanties die ACN opdracht geven of verzoeken de identiteit openbaar te maken van personen die de website zodanig gebruiken dat de wet wordt geschonden.

6. Opgave van garantie en aansprakelijkheidsbeperking

ACN tracht deze website 24 uur per dag beschikbaar te maken en te verzekeren dat de informatie op de website nauwkeurig en up-to-date is. Echter, ACN is niet aansprakelijk indien deze website op enig moment niet beschikbaar is of indien de informatie op deze website onjuist, onvolledig of verouderd is. Toegang tot deze website kan zonder kennisgeving worden geblokkeerd. ACN kan op ieder moment wijzigingen aanbrengen in de inhoud van deze website. De inhoud van deze website kan verouderd zijn en ACN doet geen toezeggingen om deze te up-to-date te houden.

Het materiaal op deze website wordt aangeboden zoals deze aanwezig is. ACN VERWERPT ALLE VERWACHTINGEN, GARANTIES, CONDITIES EN ANDERE VOORWAARDEN, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET. ACN en de leden van de ACN-groep van ondernemingen, en hun respectieve medewerkers, directeurs, aandeelhouders en agenten, zijn uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor directe of indirecte verliezen of schade die u of een derde mogelijk lijdt als gevolg van uw gebruik van deze website of de inhoud ervan en alle websites die ernaar gelinkt zijn, of uw onvermogen deze te gebruiken.

7. Van toepassing zijnde wetgeving

Deze kennisgeving valt onder de Nederlandse wetgeving en moet dus ook als dusdanig worden geïnterpreteerd. Geschillen voortvloeiende uit of met betrekking tot deze kennisgeving zijn onderhevig aan de exclusieve jurisdictie van de rechtscolleges in Amsterdam, Nederland.

Versie 4.0

Datum afgifte: 3 oktober 2020